Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Ανδρέας Ξανθός: 17 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στον χώρο της Υγείας

Τις 17 αλλαγές με τις οποίες θα ελεγχθεί η διαφθορά στον χώρο της Υγείας, παρουσίασε την Τετάρτη ο Ανδρέας Ξανθός.
Μιλώντας σε ημερίδα για τα δικαιώματα των ασθενών, ο υπουργός Υγείας επεσήμανε πως η πολιτική απάντηση στη διαφθορά είναι μηδενική ανοχή και διερεύνηση και απόδοση ευθυνών.
Αφορά – είπε – κυρίως μία δέσμη θεσμικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στο σύστημα Υγείας, που θα εδραιώνουν αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου και ορθολογικής διαχείρισης των δημόσιων πόρων και θα εμπεδώνουν μια νέα κουλτούρα και ένα διαφορετικό κοινωνικό ήθος.
Σύμφωνα με τον κ. Ξανθό, οι 17 αυτές παρεμβάσεις είναι οι εξής:
 1. Νέος νόμος για τις προμήθειες (βγήκε σε δημόσια διαβούλευση).
 2. Μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (βγήκε επίσης σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο νόμου).
 3. Διαφανής λίστα χειρουργείου, παράλληλα με την αντιμετώπιση των γνωστών δυσλειτουργιών του ΕΣΥ (μεγάλες αναμονές για χειρουργικές επεμβάσεις, ελλιπής στελέχωση αναισθησιολογικών τμημάτων, ανεπαρκείς υποδομές).
 4. Γραφεία προστασίας των Δικαιωμάτων των ασθενών στα νοσοκομεία.
 5. Αναβάθμιση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο σύστημα Υγείας (Άτλας Υγείας, σύστημα επιχειρηματικής ευφυίας στα νοσοκομεία, ατομικός ηλεκτρονικός φάκελλος υγείας).
 6. Απεξάρτηση του ΕΣΥ από τις ιδιωτικές εργολαβίες στον τομέα των υποστηρικτικών υπηρεσιών (καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη).
 7. Εφαρμογή συστήματος κοστολόγησης των νοσοκομειακών υπηρεσιών (DRG’S).
 8. Μέτρα (πρόληψης - καταστολής) για το φακελάκι.
 9. Ενίσχυση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού και ειδικά των γιατρών, εδραίωση της κουλτούρας της τεκμηριωμένης ιατρικής αλλά και του συστηματικού ελέγχου και αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών, των κλινικών, των δομών, του ανθρώπινου δυναμικού και συνολικά του συστήματος Υγείας.
 10. Ενίσχυση της πειθαρχικής διαδικασίας για τους γιατρούς (Πειθαρχικά Συμβούλια ΥΠΕ, Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο), προτεραιοποίηση περιστατικών διαφθοράς και χρηματισμού, δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας από ασθενή ή συγγενή (μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας) που υπό προϋποθέσεις θα ενεργοποιεί τους ελεγκτικούς μηχανισμούς (ΣΕΥΥΠ, ΣΔΟΕ).
 11. Aλλαγές στη φαρμακευτική πολιτική, με έμφαση στην ανάπτυξη αξιόπιστου μηχανισμού αξιολόγησης της φαρμακευτικής καινοτομίας και των τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ), καθώς και αξιόπιστου μηχανισμού διαπραγμάτευσης αποδεκτών τιμών αποζημίωσης για τα ακριβά φάρμακα.
 12. Ενσωμάτωση στη θετική λίστα ενισχυμένων “φίλτρων” και κριτηρίων ΗΤΑ για την αποζημίωση των νέων φαρμάκων.
 13. Αναβάθμιση των διαγνωστικών - θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
 14. Δημοσιοποίηση δεδομένων – διαφάνεια στη συνεργασία φαρμακευτικών εταιρειών με γιατρούς ή επιστημονικές εταιρείες.
 15. Προώθηση των κλινικών μελετών με κανόνες και έλεγχο, ιδιαίτερα για τις μη παρεμβατικές.
 16. Κριτήρια για την αξιολόγηση των διοικητών των νοσοκομείων, με έμφαση στην κάλυψη των αναγκών υγείας , την εξυπηρέτηση του ασθενή και την ποιοτική φροντίδα, τη διαφανή διακυβέρνηση και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.
 17. Υλοποίηση της Ειδικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Υγεία, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και τη Γενική Γραμματεία Διαφθοράς.
Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως πάνω από όλα χρειάζεται ένα σταθερό μέτωπο μεταξύ Πολιτείας, Πανεπιστημίου, Αυτοδιοίκησης, επαγγελματιών Υγείας, συλλόγων ασθενών και κοινωνίας για την υπεράσπιση της Υγείας ως καθολικού κοινωνικού δικαιώματος, χωρίς διακρίσεις και ανισότητες, με προτεραιότητα στις ανάγκες, στα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια των πολιτών.
Δημ.Κ.

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Εγκύκλιος Ξανθού: Τι αλλάζει με την κινητικότητα γιατρών και εργαζομένων στην Υγεία

Διευκρινίσεις για θέματα αποσπάσεων του προσωπικού που εργάζεται σε φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας, παρέχει εγκύκλιος του υπουργού Υγείας.
Η εγκύκλιος, που παρατίθεται πιο κάτω, αφορά διατάξεις που περιέχονται στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α΄/17) “Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής Υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις”.
Τα θέματα προσωπικού που ρυθμίζονται είναι τα εξής:

Διοικητές νοσοκομείων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του νόμου 4461/17, οι υπάλληλοι των φορέων παροχής υπηρεσιών Υγεία που έχουν επιλεγεί ή επιλέγονται ως διοικητές ή αναπληρωτές διοικητές ή πρόεδροι των εν λόγω φορέων και των εποπτευόμενων από το υπουργείο Υγείας Νομικών Προσώπων, με την τοποθέτησή τους, αποσπώνται αυτοδίκαια στο φορέα για τον οποίο έχουν επιλεγεί.
Μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους, επανέρχονται στο φορέα όπου υπηρετούσαν και στη θέση που κατείχαν.
Για όσο διάστημα είναι αυτοδικαίως αποσπασμένοι, η θέση τους στο φορέα όπου υπηρετούσαν, εφόσον ήταν προϊστάμενοι οποιουδήποτε επιπέδου, καλύπτεται με τη διαδικασία του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος).
Ο χρόνος της θητείας τους ως διοικητών, αναπληρωτών διοικητών και προέδρων θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική θέση τους και συνεκτιμάται ως προσόν για την υπηρεσιακή εξέλιξή τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον ένα έτος.

Αποσπάσεις – μετατάξεις

Για τις αποσπάσεις και μετατάξεις του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των ιατρών του ΕΣΥ, οι οποίες γίνονται με κοινή απόφαση των διοικητών ΥΠΕ δεν απαιτείται πλέον σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων αλλά απλή γνώμη.
Μετά από αυτό, οι αιτήσεις αποσπάσεων ή μετατάξεων υπαλλήλων που υποβλήθηκαν μετά την δημοσίευση του νόμου 4368/16 και εκκρεμούν στις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω αρνητικής γνωμοδότησης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εξετάζονται σύμφωνα πλέον με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4461/17.
Οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω της μη σύμφωνης γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, επανεξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με νέα διάταξη, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και χωρίς να ζητηθεί εκ νέου γνωμοδότηση των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων.
Επιτρέπεται η μετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού, πλην του διοικητικού, προσωπικού, με σκοπό τη συνυπηρέτηση με σύζυγο που υπηρετεί σε άλλον φορέα παροχής υπηρεσιών Υγείας της ίδιας ή άλλης ΥΠΕ, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται η γνώμη τωνοικείων υπηρεσιακών συμβουλίων.
Για τη μετάταξη του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού, πλην του διοικητικού, προσωπικού σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών, απαιτείται απλή έγγραφη βεβαίωση της διοίκησης του φορέα προέλευσης, με την οποία θα πιστοποιείται ότι η εν λόγω μετάταξη δεν επιφέρει δυσμενή συνέπεια στη λειτουργία του φορέα.
Αυτό ισχύει για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 28 Μαρτίου 2017 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4461/17).
Επιτρέπεται πλέον και στους τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κατέχουν οργανική ή προσωποπαγή θέση και είναι σύζυγοι επικουρικού ιατρού που τοποθετείται ή έχει τοποθετηθεί σε άγονη, νησιωτική, προβληματική ή απομακρυσμένη περιοχή, να αποσπώνται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων σε υπηρεσία του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των Ο.Τ.Α., στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.

Κινητικότητα

Στο άρθρο 105 του νόμου 4461/17 αναφέρεται πως το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας, υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 4440/2016.
Οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την δημοσίευση του νόμου 4461/17, δηλαδή από 28 Μαρτίου έως και 28 Απριλίου 2017.
Το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4440/2016, δεν υπάγεται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 50 του νόμου 4368/2016.
Επίσης, για το προσωπικό αυτό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των νόμων 4238/2014, 3868/2010, 3329/2005, 3370/2005, 4223/2013, 4019/2011, 3370/05, 4286/14, καθώς και άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά από τον νόμο 4440/16 τα ίδια θέματα.
Αιτήσεις του ανωτέρω προσωπικού για απόσπαση ή μετάταξη που είχαν κατατεθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4461/2017, εξετάζονται και ολοκληρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Κενές μία στις τρεις θέσεις νοσηλευτών – Κουρασμένο προσωπικό, με προβλήματα υγείας

Δραματική είναι η κατάσταση με τη στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων με νοσηλευτικό προσωπικό.
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε τη Δευτέρα η Ομοσπονδία εργαζομένων (ΠΟΕΔΗΝ), το 35% των οργανικών θέσεων είναι κενές (αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται πιο κάτω).
Την ίδια ώρα, οφείλονται 800.000 ρεπό και άδειες από περασμένα έτη, που εάν δοθούν, τα νοσοκομεία θα πάψουν να λειτουργούν, καθώς θα λείψουν άμεσα 4.500 άτομα.
Σύμφωνα με το προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ, τουλάχιστον 200.000 ημέρες ανά έτος είναι οι εγκεκριμένες αναρρωτικές άδειες, 4.500 αντιμετωπίζουν διαπιστωμένα προβλήματα υγείας και όσοι εργάζονται πάνω από 25 έτη εμφανίζουν σημαντικά μυοσκελετικά προβλήματα
Για κάθε 40 ασθενής αναλογεί μόλις ένας νοσηλευτής, με αποτέλεσμα να υπάρχει – μεταξύ άλλων – σοβαρό πρόβλημα με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.
Στον αντίποδα, 1.500 νοσηλευτές είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες, γραφεία βουλευτών ή τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ).
Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς 4.500 έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και 7.000 έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.
Παράλληλα, 1.000 υπάλληλοι της νοσηλευτικής Υπηρεσίας, απουσιάζουν με άδεια μητρότητας (τοκετού – λοχείας) και άδεια ανατροφής παιδιού (πατέρες – μητέρες), ενώ εκκρεμούν 5.000 αιτήσεις για απαλλαγή από κυκλικά ωράρια ή βαριές εργασίες λόγω οικογενειακών προβλημάτων ή προβλημάτων υγείας

Αποχωρήσεις

Το προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ υπογραμμίζει πως τα τελευταία επτά χρόνια έχουν αποχωρήσει από τα νοσοκομεία συνολικά 25.000 εργαζόμενοι και έχουν προσληφθεί μόνο 700.
Επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ το προσωπικό των νοσοκομείων μειώθηκε κατά 7.500 μόνιμους υπαλλήλους.
Προσλήφθηκαν μόνο 700 μόνιμοι, 2.000 υπάλληλοι με κοινοτικά προγράμματα stage και 500 υπάλληλοι επικουρικό προσωπικό. Εξ’ αυτών υπάλληλοι Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι 1.200.

Νομοθεσία

Λόγω των μεγάλων ελλείψεων, δεν τηρείται η υφιστάμενη νομοθεσία στα ωράρια εργασίας.
Το προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει πως οι νοσηλευτές εργάζονται πολλές φορές ένα μήνα σερί χωρίς ρεπό, ειδικά το καλοκαίρι και τις εορτές για να δοθεί άδεια ή ρεπό σε ελάχιστους.
Εργάζονται, δε, περισσότερες από από δέκα νύκτες το μήνα και όλες τις αργίες...
Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Ανδρέας Ξανθός: Πότε και πώς θα γίνουν οι 3.050 προσλήψεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα

Από τον ερχόμενο μήνα θα ξεκινήσουν οι 3.050 προσλήψεις γιατρών και προσωπικού για τις 239 Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) που θα λειτουργήσουν σε ολόκληρη τη χώρα.
Η χρηματοδότηση του εγχειρήματος για την πρωτοβάθμια φροντίδα θα γίνει με ευρωπαϊκούς πόρους κατά την πρώτη τετραετία.
Είναι ένα πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί από διαρθρωτικά ταμεία της Ευρώπης. Στην αρχή, από ένα ειδικό τομεακό πρόγραμμα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στη συνέχεια από τα προγράμματα (ΠΕΠ) των περιφερειών.
Τα παραπάνω ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, παρουσιάζοντας την παρέμβαση στην εξωνοσοκομειακή (πρωτοβάθμια) φροντίδα Υγείας.
Σύμφωνα με τον κ. Ξανθό, το σχέδιο του υπουργείου Υγείας είναι στην πορεία να αυξάνεται η συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού, ώστε με το πέρας του προγράμματος να αναληφθεί πλήρως η χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους.
Ο υπουργός Υγείας επεσήμανε πως γίνεται προσπάθεια να στηριχθούν παράλληλα και οι υπάρχουσες δομές του ΠΕΔΥ, τα εργαστήριά τους και οι υπόλοιπες ειδικότητες:
“Παράλληλα με τη στήριξη των σημερινών δομών, αναπτύσσουμε τις νέες δομές τις πιο αποκεντρωμένες που έχουν περισσότερο την κουλτούρα της ολιστική φροντίδας και της πρόληψης”, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ξανθός.
Σύμφωνα με τον υπουργό, το νομοσχέδιο, που σήμερα βρίσκεται σε διαβούλευση, θα ψηφιστεί μέχρι τις αρχές Ιουνίου και στη συνέχεια, στο δεύτερο εξάμηνο του 2017, θα λειτουργήσουν οι πρώτες αποκεντρωμένες δομές ΤΟΜΥ.

Νέοι

Θα κάνουμε – είπε – μία προσπάθεια να πείσουμε, κυρίως του νέους γιατρούς, ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί το δημόσιο σύστημα Υγείας και να προσφέρει αξιοπρεπή επαγγελματική και επιστημονική προοπτική στους νέους γιατρούς.
Η μισθολογική αφετηρία θα είναι στα όρια της δεύτερης βαθμίδας του ΕΣΥ, δηλαδή στα επίπεδα του επιμελητή Α΄.
Οι δομές της πρωτοβάθμθα θα στελεχωθούν από τις τρεις βασικές ειδικότητες που εμπίπτουν στην έννοια του οικογενειακού γιατρού, δηλαδή, γενικούς γιατρούς, παθολόγους και παιδιάτρους, ενώ θα υπάρχουν νοσηλευτές κοινωνικοί λειτουργοί και επισκέπτες Υγείας.
Δημ.Κ.

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Θετικά σχόλια από νοσηλευτές και φαρμακοποιούς στο νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα

Με θετικό τρόπο αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές και οι φαρμακοποιοί την προωθούμενη παρέμβαση του υπουργείου Υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα.
Το προεδρείο της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑΣΟΝΟΠ) επισημαίνει πως στο νέο σύστημα γιατροί, νοσηλευτές, μαίες, επισκέπτες Υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί θα αναλαμβάνουν την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας στις Τοπικές Μονάδες και τα Κέντρα Υγείας.
Σύμφωνα με τους νοσηλευτές, η παρεχόμενη δυνατότητα συνταγογράφησης από τους επαγγελματίες Υγείας Μαιευτικής για τη λήψη δείγματος κολπικού και τραχηλικού υγρού (τεστ Παπανικολάου) και για τις σχετικές με την κύηση απαιτούμενες εξετάσεις, πυροδότησε αντιδράσεις από Ιατρικούς συλλόγους.
Τα επιχειρήματα – σημειώνουν – δεν βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις, υποτιμώντας και προσβάλλοντας το επαγγελματικό κύρος των νοσηλευτών και δημιουργώντας την αίσθηση πως ανάλογες επαγγελματικές αρμοδιότητες είναι επισφαλείς.
Το προεδρείο της ΠΑΣΟΝΟΠ επισημαίνει ότι και στις χώρες του εξωτερικού, ο νοσηλευτής έχει αρμοδιότητες συνταγογράφησης φαρμάκων χρονίων παθήσεων και παρακολούθησης ασθενών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.
Είναι μάταιο – αναφέρει – στη χώρα μας η παροχή υπηρεσιών Υγείας να “επιβάλλεται” ως αρμοδιότητα ή κεκτημένο μόνο της ιατρικής κοινότητας.

Φαρμακοποιοί

Προς την σωστή κατεύθυνση βρίσκονται οι αναφορές της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας για τον ρόλο των φαρμακείων στη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας.
Αυτό εκτιμά το προεδρείο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), τονίζοντας πως το ευρωπαϊκό φαρμακείο αποτελεί τον πιο προσβάσιμο χώρο πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.
Το προεδρείο του ΠΦΣ επισημαίνει πως 46 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται καθημερινά τα φαρμακεία σε ολόκληρη την Ευρώπη και πως η στροφή των συστημάτων Υγείας σε ασθενοκεντρικά πρότυπα, καθιστούν απαραίτητο τον νέο ρόλο των φαρμακείων στην πρωτοβάθμια Υγεία.
Υπολογίζεται ότι το 90% των εμβολιασμών των αντιγριπικών εμβολίων γίνονται στα φαρμακεία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι ασθενείς θα μετέβαιναν στις δομές Υγείας δημιουργώντας προβλήματα στην λειτουργία τους και επιβαρύνοντας τους προϋπολογισμούς τους
Δημ.Κ.

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Μιχάλης Κουντούρης


Στο σκοτάδι παραμένει η μεγάλη αφαίμαξη του Ταμείου Υγειονομικών ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Γιώργος Στάθης: Οι στημένοι διαγωνισμοί στα νοσοκομεία και η γυναίκα του Καίσαρα...

ο εξόχως προβληματικό πλαίσιο των προμηθειών στα δημόσια νοσοκομεία, με στημένους διαγωνισμούς και κατατμήσεις, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ), Γιώργος Στάθης.
Με αφορμή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο δόθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, ο κ Στάθης επισημαίνει πως σε διεθνές επίπεδο, η προμήθεια και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, υλικού, φαρμάκων και υπηρεσιών έχει αναχθεί σε ειδικό γνωστικό αντικείμενο και επιχειρησιακή δράση.
Λειτουργούν εκπαιδευτικά προγράμματα και δίκτυα ειδικών (expert networks) που επεξεργάζονται και εδραιώνουν καλές πρακτικές, πραγματοποιούνται επιστημονικά συνέδρια, υπάρχουν θεσμοθετημένα διεθνή πρότυπα και χάρτες μεθοδολογίας.
Η συμφέρουσα αγορά και διακίνηση των νοσοκομειακών προμηθειών του δημοσίου διεκπεραιώνεται από ευέλικτες κρατικές επιχειρήσεις, στελεχωμένες με ανάλογο προσωπικό (αναλυτές αγορών, ειδικούς στα logistics, εμβιομηχανικούς, managers νοσοκομείων, ειδικούς στις διαγωνιστικές διαδικασίες, στον ποιοτικό έλεγχο).
Η διαφάνεια των δραστηριοτήτων και η αποφυγή της έκνομης συναλλαγής εξασφαλίζονται με συστήματα εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων.
Η διοίκηση αυτών των οργανισμών ανατίθεται, ύστερα από δημόσια προκήρυξη και αξιοκρατική επιλογή, σε στελέχη απολύτως υψηλής και συναφούς εξειδίκευσης, πλούσιας και επιτυχούς επαγγελματικής εμπειρίας και αδιαμφισβήτητης ηθικής υπόστασης. Με ανάλογο τρόπο πραγματοποιείται και η στελέχωση των φορέων.
Η βέλτιστη διεθνής πρακτική υποδεικνύει ότι ένας οργανισμός συνολικής διαχείρισης της νοσοκομειακής εφοδιαστικής αλυσίδας, πρέπει να είναι επιχειρησιακά υπεύθυνος τόσο για τη συμφέρουσα προμήθεια και τον ποιοτικό έλεγχο, όσο και για τη διακίνηση και διανομή των εφοδίων.
Μεταξύ άλλων, το βρετανικό μοντέλο που λειτουργεί επιτυχώς επί δεκαετίες και συνεχώς βελτιώνεται, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα. Σε αυτόν τον δρόμο όφειλε να έχει βαδίσει προ πολλού και η Ελλάδα, αλλά δεν το έπραξε.

Στημένοι

Σύμφωνα με τον κ. Στάθη, από την ίδρυση του ΕΣΥ, οι προμήθειες πραγματοποιούνταν με νοσοκομειακούς διαγωνισμούς που, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, ήσαν “στημένοι”.
Οι φωτογραφικές τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι που παρεμπόδιζαν τον ανταγωνισμό, οι κατάλληλα επιλεγμένες επιτροπές και - στην ανάγκη - οι απίθανες “αιτιολογήσεις” των ασύμφορων κατακυρώσεων ήσαν οι μέθοδοι που επέτρεψαν την κατασπατάληση των πόρων υγείας και τον παράνομο πλουτισμό των εμπλεκομένων.
Άλλες μέθοδοι ιδιοποίησης του δημοσίου χρήματος είναι η παράκαμψη του νόμου με τις γνωστές “κατατμήσεις” των αγορών, οι απευθείας αναθέσεις, οι κατακυρώσεις “λόγω αποκλειστικότητας”.
Ο πρόεδρος της ΕΕΜΥΥ τονίζει πως πριν από δέκα χρόνια, επιχειρήθηκε, με αδόκιμο τρόπο, ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός ενός συστήματος συγκεντροποίησης μόνο των αγορών, με την ίδρυση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ).

Αναντίστοιχα

Η αποτυχία του εγχειρήματος – σημειώνει – οι αιτίες της και οι παρενέργειες που προκλήθηκαν είναι γνωστές στους ειδικούς. Τα λίγα θετικά αποτελέσματα υπήρξαν αναντίστοιχα των προσδοκιών.
Η ανάγκη νομοθετικής και οργανωτικής παρέμβασης στην εφοδιαστική αλυσίδα του ΕΣΥ είναι διαπιστωμένη, επιτακτική και επείγουσα, ιδιαίτερα στις σημερινές οικονομικές συνθήκες.
Ο κ. Στάθης εκτιμά πως σε αυτή την ανάγκη φιλοδοξεί να ανταποκριθεί το σχέδιο νόμου “Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ)”, αλλά δεν το επιτυγχάνει. Εξηγεί, δε, το σκεπτικό του ως εξής:
Το σχέδιο δεν είναι πρωτογενές, αλλά στηρίζεται στον ιδρυτικό νόμο (3580/2007) της αποτυχούσας ΕΠΥ, συγκεντρώνοντας (σωστά) σε ενιαίο οργανισμό τη συνέχιση συναφών δράσεων, που ήδη τρέχουν από διαφορετικούς φορείς.
Ενώ, όμως, η ΕΚΑΠΥ προορίζεται για την ανάληψη δραστηριοτήτων υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης και οικονομικής κρισιμότητας, της προσδίδεται η νομική μορφή μιας αποστεωμένης δημόσιας υπηρεσίας (ΝΠΔΔ).

Αρχή

Η έννοια της εθνικής “Αρχής”, που χρησιμοποιεί το σχέδιο νόμου, είναι συνυφασμένη με τη διοικητική και λειτουργική ανεξαρτησία, υπό τον έλεγχο της Βουλής και των φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς.
Από πρακτικής πλευράς, η μόνη κατάλληλη νομική μορφή μιας τέτοιας επιχείρησης κρατικών συμφερόντων είναι η ΔΕΚΟ ή μονομετοχική ΑΕ, κατά το υπόδειγμα ήδη υπαρχόντων φορέων που λειτουργούν σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένου του τομέα Υγείας.
Ο πρόεδρος της ΕΕΜΥΥ σημειώνει πως το σχέδιο προβλέπει ότι η λειτουργία της ΕΚΑΠΥ θα στηριχθεί στο υπάρχον δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό της ΕΠΥ και σε αποσπάσεις νοσοκομειακών υπαλλήλων.
Προειδοποιεί, ωστόσο, πως για να υλοποιηθεί η πραγματική δουλειά, χρειάζονται ειδικοί επιστήμονες και έμπειροι επαγγελματίες και πράγματι, προβλέπεται η πρόσληψή τους με συβάσεις ιδιωτικού δικαίου. Και μόνη αυτή η ρύθμιση υποδεικνύει, ποια πρέπει να είναι η νομική υπόσταση του νέου φορέα.

Παρατηρήσεις

Ο κ. Στάθης στέκεται σε τρεις τεχνοκρατικές παρατηρήσεις και σχόλια, σχετικά με το προωθούμενο νομοσχέδιο:
 • Ενώ ο σχεδιασμός αγορών του εφοδιαστικού φορέα πρέπει να στηρίζεται ετησίως σε έναν, εκ των προτέρων γνωστό, προϋπολογισμό, δεν διευκρινίζονται καν η πηγή και ο τρόπος χρηματοδότησης των συγκεντρωτικών προμηθειών, αλλά ανατίθεται στην ΕΚΑΠΥ (άρθρο 7) “η εξεύρεση πόρων για την έγκαιρη εξόφληση των συμβατικών υποχρεώσεων”.
 • Ενώ υποτίθεται ότι, ένας βασικός λόγος της συγκεντροποίησης των προμηθειών είναι η εξαφάνιση των περιττών υπεραγορών, ουσιαστικά αυτές νομιμοποιούνται και μάλιστα προβλέπεται η τήρηση “Αρχείου Αδρανών Αποθεμάτων”.
 • Άλλα “συγγνωστά πταίσματα” καθιστούν έκδηλη την προχειρότητα σύνταξης του σχεδίου, καθώς γίνεται λόγος για υπουργείο “και Κοινωνικής Αλληλεγγύης” (άρθρο 8) ή στο ότι συμμετέχουν σε επιτροπές “γενικοί διευθυντές” της ΕΚΑΠΥ, που δεν υπάρχουν (άρθρο 11).

Νομενκλατούρα

Σύμφωνα με τον κ. Στάθη, από σειρά διατάξεων του σχεδίου νόμου προκύπτει ότι κεντρική επιδίωξη είναι ο ασφυκτικός έλεγχος της ΕΚΑΠΥ από την κομματική νομενκλατούρα, που συνωστίζεται γύρω από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.
Τόσο η επιλογή της νομικής μορφής και της διοίκησης, όσο και οι διαδικασίες στελέχωσης του φορέα αποδεικνύουν ότι η τελεσφόρα δράση του δεν είναι το ζητούμενο.
Όσον αφορά στη διοίκηση του νέου φορέα, το σχέδιο νόμου (σε σύγκριση με το καθεστώς της ΕΠΥ) εισάγει μια πιο “λαϊκή” αντίληψη και μιαν απαρέσκεια προς την αριστεία.
Έτσι, ο πρόεδρος δεν απαιτείται πλέον να κατέχει διδακτορικό και μάλιστα συναφές με τις ανάγκες της ΕΚΑΠΥ, ενώ για τα μέλη επαρκεί πλέον ένα οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ, όπως φιλολογίας ή θεατρικών σπουδών).
Καταργείται, επίσης, η αναγκαία προϋπόθεση άριστης γνώσης μιας ξένης γλώσσας, κατά προτεραιότητα της αγγλικής (proficiency) και θεωρείται επαρκής η απλώς καλή γνώση (δηλαδή, επιπέδου lower) μιας οποιασδήποτε γλώσσας, ενδεχομένως της βουλγαρικής ή ρουμανικής.
Τέλος, ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται αυθαιρέτως από τον υπουργό, χωρίς δημόσια πρόσκληση και αξιοκρατική επιλογή, από συλλογικό όργανο αντικειμενικής και αιτιολογημένης κρίσης, αποτελούμενο από ειδικούς στο γνωστικό και επιχειρησιακό αντικείμενο και χωρίς τα διαδικαστικά τερτίπια που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επιλογή διοικητών νοσοκομείων.
Όσον αφορά στη στελέχωση του φορέα, το σχέδιο νόμου περιορίζεται να αναφέρει λεπτομερέστατα όλες τις λειτουργικές δράσεις που θα κληθούν να υλοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες και επαγγελματίες.
Σιωπά όμως για τον αριθμό, τις υποχρεωτικές ειδικότητες, τα προσόντα, τη συναφή προϋπηρεσία, τον τρόπο και τη διαδικασία πρόσληψης, τη μισθολογική και υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου. Όλα αυτά θα καθορίζονται μονομερώς και ανεξέλεγκτα, με απόφαση του εκάστοτε υπουργού Υγείας.

Διαφθορά

Ιδιαίτερος σχολιασμός απαιτείται για το κρίσιμο θέμα της πάταξης της διαφθοράς και της παρα - οικονομίας.
Ο πρόεδρος της ΕΕΜΥΥ τονίζει πως, παρά τις διακηρύξεις του υπουργείου Υγείας, με το σχέδιο νόμου δεν εισάγεται οποιαδήποτε ασφαλιστική δικλείδα.
Για παράδειγμα, δεν υπάρχει κάποια θεσμική σύνδεση της ΕΚΑΠΥ με τις αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς.
Δεν προβλέπονται όργανα και διαδικασίες εσωτερικού και – πολύ περισσότερο - εξωτερικού ελέγχου.
Αντίθετα, καταργούνται ακόμα και προϋπάρχουσες διατάξεις στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΠΥ (άρθρο 1, παρ. 2Α, Ν. 3580/2007), αναφερόμενες στις υποχρεώσεις διαφάνειας της διοίκησης του φορέα.

Χαρούμενοι

Αίσθηση προκαλεί το σχόλιο του κ. Στάθη πως, διαβάζοντας αυτό το σχέδιο νόμου, μερικοί άνθρωποι πρέπει να είναι καταχαρούμενοι.
Υπονοούνται όσοι από τους προμηθευτές προσβλέπουν στην ακώλυτη συνέχιση των παλιών, γνωστών μεθόδων προώθησης των πωλήσεών τους.
Τώρα, μάλιστα, δεν θα χρειάζεται να πείσουν χιλιάδες νοσοκομειακών στελεχών, ανά την επικράτεια:
“Θα συνεργάζονται πολύ εύκολα (προς το συμφέρον αμφοτέρων) με μια ομάδα τυχάρπαστων και ανεξέλεγκτων κομματικών υπαλλήλων. Αντιθέτως, τα πράγματα θα ήσαν δύσκολα γι αυτούς, αν οι αντισυμβαλλόμενοι για λογαριασμό του κράτους ήσαν κομματικά αδέσμευτοι, θεσμικά ελεγχόμενοι, ειδικευμένοι και καταξιωμένοι λειτουργοί, υποχρεωμένοι προπαντός να προασπίζουν, μαζί με το δημόσιο συμφέρον, και το κύρος της υπογραφής τους”.

Καίσαρας

Συμπερασματικά, εκτιμά πως το σχέδιο νόμου πάσχει δομικά και δεν διορθώνεται με διαδικασίες διαβούλευσης κατ΄ άρθρο.
Αν αποφασισθεί η προώθησή του, προβλέπει πως οδηγούμαστε πολύ σύντομα σε δεύτερη (όχι εξεταστική, αλλά) προανακριτική επιτροπή για την Υγεία.
Απαιτείται – αναφέρει – η σύνταξη ενός έγκυρου νομοσχεδίου από ανεξάρτητους, έμπειρους και ικανούς επαγγελματίες, γνώστες του υγειονομικού χώρου.
Κατά παράφραση της γνωστής ρήσης, η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να ισχυρίζεται ότι είναι τίμια, πρέπει και να το αποδεικνύει…
Δημ.Κ.